nl‎ > ‎

Stichting ZW Veluwe

Algemeen


De Stichting Zuid-West Veluwe

De Stichting heeft een faciliterende, initiërende en coördinerende rol in samenwerking met de bij haar aangesloten afdelingen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en kerkelijke gemeenten in het gebied waarover deze afdelingen en gemeenten zich uitstrekken.¬
Meer uitgewerkt wil dat zeggen dat de Stichting op de achtergrond altijd aanwezig is, zo de continuïteit bewaakt en waar nodig bestuurlijk ondersteunt door het aanbieden van haar deskundigheid (b.v. financiële) en ervaringen op verschillende terreinen.
Traditioneel vervult de Stichting een aantal taken, voortvloeiend uit de statuten.

De Stichting wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur (AB). Iedere afdeling heeft hier een vertegenwoordiger in. Uit dit AB worden in principe de leden voor het Dagelijks Bestuur (DB) gekozen.
Het DB is belast met de dagelijkse leiding en met de voorbereiding van de zaken die in het AB aan de orde komen en met de uitvoering van de door dat Bestuur genomen besluiten."(statuten art. 12 lid I)
In de praktijk en in het algemeen komt dit neer op het behartigen van de voortgang en coördinatie van alle lopende zaken.
Meer specifiek is de aandacht van het DB ten aanzien van het AB gericht op voorbereiding van het overleg, oriëntatie en verdieping, bevorderen van uitwisseling tussen de leden, het afleggen van rekening en verantwoording (jaarverslagen, begrotingen, beheer), enz.
 

Voorgangers


Met betrekking tot de voorgangers heeft het DB een taak ten aanzien van de benoeming, het vaststellen en uitvoeren van het contract, het behartigen van de rechtspositie en, samen met de afdeling, de periodieke' evaluatie van het functioneren. 
Ook hoort tot de taak van het DB: het regelen van het Regionaal Penningmeesters Overleg. Bij dit overleg worden de penningmeesters eenmaal per jaar voor uitwisseling ten aanzien van financiële zaken uitgenodigd. De financiële uitvoering van de traktementen wordt door de Stichting uitgevoerd.

 
Eenheid


Door de Stichting wordt het mededelingenblad Eenheid van alle afdelingen uitgegeven. Eenheid is het belangrijkste middel om de leden van de NPB in het gebied van de Zuid - West Veluwe op de hoogte te houden van ontwikkelingen en activiteiten in andere afdelingen. Als zodanig is het blad het belangrijkste instrument, de samenhang tussen de afdelingen in stichtingsverband zichtbaar te maken en te onderhouden.
Door wat meer aandacht te besteden aan de rubriek: "Alle afdelingen" willen we het stichtingskarakter verder versterken. Sommige afdelingen kennen naast de Eenheid een specifiek eigen periodiek. 

Nieuwe bestuurlijke werkorganisatie en personele invulling

De Stichting Zuid-West Veluwe heeft onlangs een nieuwe ‘bestuurlijke werkorganisatie’ gekregen, alsmede een nieuwe personele bezetting.
Het dagelijks bestuur functioneert in de nieuwe bestuurlijke werkorganisatie meer als een coördinerend bestuur dat wordt ondersteund door verschillende werkgroepen.
Daarnaast is wat door professionals, c.q. de betreffende professionele organisaties, uitgevoerd kan worden, eveneens bij de start van deze nieuwe bestuurlijke werkorganisatie gerealiseerd.
Het CB is nu respectievelijk ingevuld door dhr. Harry Rijken (voorzitter en lid van Lunteren), mevr. Dieneke Gorter (secretaris en lid van Bennekom) en dhr. Hans van der Werf (penningmeester en lid van Ede).
Er zijn 3 werkgroepen:
1. De werkgroep Voorgangers: deze werkgroep zorgt voor al het wel en wee dat de voorgangers die onder de Stichting vallen aangaat. In deze werkgroep zitten de heren Hendrik Harssema en Jan-Kees de Klerk, beiden lid van de afd. Renkum,  en de penningmeester.
2. De werkgroep Het Schild: Het Schild is een huis voor blinden en slechtzienden in Wolfheze en als Stichting Z.-W. Veluwe verzorgen wij meestal 6 vrijzinnige diensten per jaar. In deze diensten gaan voorgangers van ons voor. De heer Koos Hoekzema (afd. Ede) coördineert deze diensten. De familie  Schuurman (Bennekom), de familie Arnold en mevr. Van Waveren, allen van de afd. Renkum, verlenen hierbij hand-en-spandiensten.
3. De werkgroep De Eenheid: vooralsnog gecoördineerd door mevr. Els van Duijvenbode. Aan haar opvolging en verdere personele invulling wordt nog gewerkt.


Stichting Seniorenhuisvesting  'Zuid-Veluwe' 

Comments