nl‎ > ‎

Veenendaal

NPB-huis, Vijftien Morgen 2, Veenendaal
 
September 2009


13 Deze ontmoeting gaat over Oogst. Over zaaien, ontkiemen en voorspelling. Het kan net zo goed gaan over oorzaak en gevolg of over het onderbewustzijn. Over liberaal zijn of over autocatalitysche netwerken. In ieder geval gaat het ook over de avocado!

20 Oecumenische dienst - Lampegietersbijeenkomst

27 Ritueel onderweg: de spiritualiteit van de pelgrimgeloof en samenleving - dr. Th. Quartier
In onze huidige maatschappij is het moeilijk om in spiritueel of religieus opzicht je wortels te vinden. Christelijke kerken lopen leeg en veel van het klassieke aanbod van religieuze tradities loopt niet meer echt goed. Het is opmerkelijk dat de mensen in deze tijd weer meer zelf gaan lopen. Letterlijk lopen bijvoorbeeld steeds meer mensen naar Santiago de Compostela................ Wat bezielt hen om ritueel onderweg te zijn? In overdrachtelijke zin wordt door mensen meer nadruk gelegd op hun eigen zoektocht naar de zin van het leven. Deze zoektocht kan met een pelgrimage worden vergeleken, waarvan het doel niet onmiddelijk duidelijk is, maar waar men wel steun en kracht uit kan putten. De theologie van het "onderweg zijn" kan wellicht een belangrijke nieuwe impuls geven aan de huidige beleving van zingeving en religie. In deze lezing zullen concrete voorbeelden en algemene overwegingen met elkaar worden verbonden. Onderweg naar de spiritualiteit van de pelgrim: dat zijn veel mensen die iets met de vraag naar de diepere lagen van hun bestaan willen.
  
 
Oktober 2009
 
4 Kiest God partij voor de dieren? Een verhaal van Henk Harmsen.
 
11 Geen dienst in het NPB-huis in verband met een oecumenische dienst in de Salvatorkerk
 


De NPB Veenendaal is...


... een open geloofsgemeenschap

De NPB erkent geen bindende dogma's. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen, ongeacht sekse, leeftijd, ras, huidskleur of seksuele voorkeur.
De zondagmorgen is een spiritueel ontmoetingspunt, een plek om te inspireren en geïnspireerd te worden. Oude verhalen en tradities kunnen daarbij vanuit een nieuw perspectief worden bezien en gewaardeerd.

... een vereniging

De NPB is een echte vrijwilligersorganisatie, met een grote betrokkenheid van de leden en donateurs. Alles is kleinschalig: klein bestuur; projectgroepen voor deelgebieden als: pastoraat, vieringen, financiën, PR, enz.; aandacht voor kringen (o.a. poëziekringen).
De NPB is formeel geen kerk, maar een vereniging. Men kan dus lid zijn van de NPB en daarnaast lid blijven van de eigen kerk.

... een platform van spirituele activiteiten

Behalve (vrijzinnige) kerkdiensten organiseert de NPB-Veenendaal verschillende soorten thema-bijeenkomsten:

  • voor de serie Geloof en samenleving worden sprekers uitgenodigd die iets bijzonders en inspirerends te melden hebben op het gebied van kunst, cultuur, samenleving of religie;
  • de serie Ontmoetingen wordt voorbereid door enkele NPB-leden rond een onderwerp dat hen raakt; de belangrijkste elementen zijn: laagdrempeligheid, afwisseling en ruimte voor creativiteit.
  • in de serie Verhalen onderweg doet Henk Harmsen verslag van zijn uitstapjes op theologisch gebied en verrast hij de aanwezigen met nieuwe teksten en liederen.
Verder is er bij de NPB-Veenendaal ruimte voor eigentijdse, doordeweekse spiritaliteit:
  • gesprekskringen
  • meditatie
  • een reiki-lichtkring
  • inloopochtenden.

Contactblad

Driemaal per jaar verschijnt het contactblad Ruimte in 't Veen. Leden en donateurs ontvangen het blad gratis; van anderen vragen we een bijdrage van € 6,-- per jaar.
In deze uitgave vindt u artikelen op het gebied van geloof en levensovertuiging, waarvan de breedte niet is aan te geven. Zoals de naam al zegt staat het begrip 
ruimte centraal: ruimte voor diversiteit en creativiteit om in vertrouwen de eigen levensweg te gaan.

NPB-huis

Het adres van het NPB-huis is Vijftien Morgen 2, Veenendaal (achter apotheek Kerkewijk).

De bijeenkomsten op zondag beginnen meestal om 10 uur; om elf uur is er dan koffie.