nl‎ > ‎Veenendaal‎ > ‎Structuur van de vereniging‎ > ‎

Statuten

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal


Opgesteld d.d. 12 mei 1993


Naam

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal en is gevestigd te Veenendaal


Doel

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig christelijk geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.


Middelen

Artikel 3
Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, in het bijzonder door:
a. het conform de statuten en het algemeen reglement van het overkoepelend orgaan, te weten de landelijke vereniging “Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB”, waarvan de statuten zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden te Bilthoven op 23 november 1992, hierna te noemen “de landelijke vereniging”, verrichten van plaatselijk, regionaal en landelijk werk in vrijzinnige geest;
b. het bevorderen van de instandhouding en de uitbreiding van de plaatselijke vereniging;
c. het behartigen van de geestelijke belangen van de leden in de plaatselijke vereniging onder andere door:
- het houden van godsdienstoefeningen en andere bijeenkomsten voor volwassenen en jongeren;
- het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en het avondmaal;
- het doen inzegenen van huwelijken;
- het geven van catechetisch onderwijs en het bevorderen van vrijzinnig christelijk godsdienstonderwijs onder meer aan leerlingen van inrichtingen van onderwijs;
- het (doen) verrichten van huis- en ziekenbezoek;
- het (doen) verrichten van jeugd- en bejaardenwerk;
d. het samenwerken met vrijzinnige en geestverwante groeperingen;
e. het oprichten van en het deelnemen in stichtingen en andere rechtslichamen met behulp waarvan het doel der vereniging wordt gediend;
f. het aanwenden van andere middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.


Duur

Artikel 4
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Leden

Artikel 5
1. De vereniging bestaat uit leden.
2. Alleen meerderjarige personen kunnen lid worden.
3. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van het bestuur. Door inschrijving van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de landelijke vereniging.
4. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de landelijke vereniging na te leven.
5. Weigering tot toelating als lid van de vereniging vindt niet plaats dan nadat het bestuur het advies heeft ingewonnen van een speciaal daartoe in het leven te roepen ad hoc commissie, waarvan de leden door de ledenvergadering worden aangewezen.
6. Stemgerechtigd in de ledenvergadering zijn alleen de in dit artikel bedoelde leden, waarbij ieder stemgerechtigd lid één stem heeft.
7. Tot ereleden van de vereniging kunnen worden benoemd personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.
8. Ereleden van de vereniging worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.


Artikel 6
De minimale duur van lidmaatschap bedraagt 12 maanden.


Einde lidmaatschap

Artikel 7
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.

ad b.
De opzegging dient tenminste één maand voor de afloop van het verenigingsjaar te geschieden. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

ad c.
De opzegging kan alleen geschieden door het bestuur wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen of wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

ad d.
Deze kan alleen worden uitgesproken bij een met redenen omkleed besluit van het bestuur, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen (hierna te noemen ”het huishoudelijk reglement”)of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bij ontzetting geeft het bestuur de betrokkene ten spoedigste schriftelijke kennis van het besluit onder opgave van redenen. Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving bij de commissie als bedoeld in artikel 5, lid 5 in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.


Begunstigers

Artikel 8
1. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2. Begunstigers hebben in de ledenvergadering alleen een adviserende stem.


Jaarlijkse bijdrage

Artikel 9
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum door de in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar te houden ledenvergadering zal worden vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.


Bestuur

Artikel 10
1. Het bestuur, bij voorkeur bestaande uit een oneven aantal van tenminste 3 personen, wordt door de ledenvergadering benoemd uit de leden.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de ledenvergadering uit een voordracht van door het (zittende) bestuur en/of leden gestelde kandidaten.
3. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer een bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
6. Bij het huishoudelijk reglement kunnen regelen worden gegeven aangaande de wijze van de verkiezingen, aftreden en/of vervanging van bestuursleden en aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur.
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.
8. Het bestuur neemt besluit bij meerderheid van stemmen.


Taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 11
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering en met goedvinden van de landelijke vereniging, bevoegd tot het sluiten van  overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
3. Voor schenkingen groter dan die gelijk aan een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag, heeft het bestuur toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester zijn eveneens bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.


Verenigings- en boekjaar

Artikel 12

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarverslag en verantwoording

Artikel 13
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt in de ledenvergadering, te houden binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.


Ledenvergadering

Artikel 14
1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
3. Alle leden en begunstigers hebben toegang tot de ledenvergadering. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Een lid kan zijn stemrecht slechts uitoefenen wanneer hij de presentielijst heeft getekend.
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken over een voorstel is het voorstel verworpen.

Bijeenroepen ledenvergadering

Artikel 15
1. De oproeping geschiedt bij schriftelijke convocatie.
2. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 14 dagen.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.


Geldmiddelen

Artikel 16
1. De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit contributies, donaties, legaten, erfstellingen, opbrengst van bezittingen en overige baten.
2. Regelen omtrent het beheer van de geldmiddelen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.


Voorgangers en andere functionarissen

Artikel 17
1. Tot het stimuleren, begeleiden en helpen uitvoeren van het werk der vereniging kunnen één of meer voorgangers en/of (een) andere functionaris(sen) worden aangesteld. De aanstelling behoeft de goedkeuring van de landelijke vereniging.
2. De in lid 1 genoemde voorgangers of functionarissen dienen lid te zijn van het in de landelijke vereniging vermelde Convent.
3. Verdere regelen terzake worden gesteld in het huishoudelijk reglement en in de statuten en het algemeen reglement van de landelijke vereniging.


Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 18
1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden na een besluit van de ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging der statuten of de ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld.
2. Een voorstel tot statutenwijziging moet tenminste 4 weken en een voorstel tot ontbinding 3 maanden voor de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen in een vergadering.
4. Een besluit tot statutenwijziging en een besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de landelijke vereniging.
5. De vereniging kan worden ontbonden door een met ¾ der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering, waarin tenminste 2/3 van de leden tegenwoordig is.
6. Wijziging van lid 4 is alleen mogelijk met de meerderheid als bedoeld in lid 5.
7. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de landelijke vereniging of indien deze niet meer bestaat aan een door de vergadering aan te wijzen vereniging met een gelijksoortig doel.
8. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de acte is ieder bestuurslid bevoegd.


Huishoudelijk reglement

Artikel 19
1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement voor de vereniging vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Het huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van de landelijke vereniging.

Comments